REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI DO PRACY NAD POPRAWĄ SNU

WAŻNY OD 1 WRZEŚNIA 2021

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Aplikacji, w tym warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji.
 2. W Regulaminie określone zostały w szczególności następujące elementy:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną – w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony, Serwisu oraz Aplikacji.
 3. W ramach korzystania ze Strony, Serwisu oraz Aplikacji dochodzi do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Warunkiem korzystania ze Strony, Serwisu oraz Aplikacji jest zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin oraz Polityka prywatności udostępniane są w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią dokumentów oraz ich swobodne zapisanie oraz odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Regulamin oraz Polityka prywatności udostępniane są Użytkownikowi w dedykowanym oknie dostępnym z poziomu ustawień profilu Użytkownika.
 6. Informacje o Serwisie i Aplikacji dostępne są także dla zalogowanych Użytkowników w „Instrukcji użytkowania wyrobu medycznego Terapia Bezsenności”, w zakładce „Ustawienia Konta” w Serwisie i Aplikacji.

§ 2. Definicje

 1. Następujące terminy pisane wielką literą będą miały znaczenie przypisane im poniżej:
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania ze Strony, Serwisu i Aplikacji.
  2. Aplikacja – natywna aplikacja mobilna (dostępna na platformach Android i iOS), możliwa do pobrania za pośrednictwem Google Play i App Store, wyprodukowana przez Good Sleeper Sp. z o.o. pod nazwą „Terapia Bezsenności”, zawierająca materiały dotyczące technik poprawy snu oraz wyposażona w narzędzia do zapisywania obserwacji dotyczących snu Użytkownika. 
  3. Serwis – oznacza aplikację internetową dostępną pod adresem:  www.terapiabezsennosci.pl, zawierającą materiały dotyczące technik poprawy snu oraz wyposażoną w narzędzia do zapisywania obserwacji dotyczących snu Użytkownika.
  4. Strona – oznacza stronę internetową Usługodawcy dostępną pod adresem:  www.terapiabezsennosci.pl, za pośrednictwem której jest udostępniany Serwis w modelu SaaS.
  5. Model SaaS – oznacza model dystrybucji oprogramowania polegający na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do oprogramowania uruchomionego przez dostawcę usługi w infrastrukturze chmury obliczeniowej (ang. Software as a Service), przy czym korzystanie z oprogramowania odbywa się poprzez sieć Internet i nie jest związane ze zwielokrotnieniem kodu źródłowego oprogramowania (nie łączy się z korzystaniem z autorskich praw majątkowych do programu).
  6. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą ze Strony, Serwisu lub Aplikacji, w szczególności w celu uzyskania informacji dotyczących technik poprawy snu.
  7. Usługodawca – oznacza Good Sleeper sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827845, NIP: 9462695194, REGON: 385504357 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł, świadczącą usługi drogą elektroniczną w ramach Strony, Serwisu i Aplikacji.
  8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  9. Konto – indywidualny i autoryzowany profil Użytkownika, w ramach którego Użytkownik korzysta ze Strony, Serwisu lub Aplikacji.
  10. Blokada – oznacza czasowe ograniczenie dostępu Użytkownika do poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji. Blokada może zostać ustanowiona również na całości funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu lub Aplikacji w sytuacjach określonych w Regulaminie.
  11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania ze Strony lub Pakietu wybranego przez Użytkownika, zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
  12. Sesja – jednostka, w ramach której udostępniane są poszczególne treści związane z określoną tematyką dotyczącą metod poprawy snu.
  13. Dziennik snu – funkcjonalność Serwisu i Aplikacji umożliwiająca zapisywanie przez Użytkownika obserwacji dotyczących snu.
  14. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.
  15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  16. Polityka prywatności – oznacza Politykę prywatności dostępną pod adresem  www.terapiabezsennosci.pl/polityka-prywatnosci-2 stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
  17. Pakiet – oznacza wybrany przez Użytkownika zakres usług realizowanych w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  18. Test – test kwalifikujący do udziału w terapii, wypełniany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.
  19. Zamówienie – oferta Użytkownika skierowana do Usługodawcy, określająca wybrany Pakiet usług.
  20. Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających opłacenie Zamówienia za pośrednictwem systemu iMoje dostarczanego przez ING Bank Śląski S.A.;
  21. Quasi – konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§ 3. Opis Serwisu i Aplikacji

 1. Serwis i Aplikacja zawierają program samopomocy przeznaczony dla osób pełnoletnich, w ramach którego prezentowane są materiały dotyczące metod poprawy snu rekomendowanych przez specjalistów. Dostęp do Serwisu następuje za pośrednictwem Strony. Serwis jest udostępniany w Modelu SaaS. Dostęp do Aplikacji następuje bezpośrednio z urządzenia Użytkownika, po pobraniu i instalacji Aplikacji z serwisów Google Play lub App Store, w zależności od tego, z jakiego systemu operacyjnego korzysta urządzenie Użytkownika.
 2. Wszelkie zalecenia dotyczące sposobów poprawy snu są wyłącznie ogólnymi sugestiami opracowanymi w oparciu o wiedzę z zakresu technik poprawy snu.
 3. Materiały prezentowane w ramach Serwisu i Aplikacji nie uwzględniają cech dodatkowych poszczególnych Użytkowników. Materiały te stanowią uniwersalne wytyczne dotyczące metod postępowania dla grup jednostek charakteryzujących się określoną cechą, której dotyczą poszczególne zalecenia.
 4. W ramach poszczególnych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji udostępniane są treści dotyczące procesu fizjologicznego człowieka (sen). Dziennik snu umożliwia zapisywanie obserwacji dotyczących snu oraz otrzymanie graficznego przedstawienia zapisywanych obserwacji. W ramach Serwisu i Aplikacji nie dochodzi do procesu badania, zastępowania lub modyfikowania procesu fizjologicznego – treści udostępniane w Serwisie i Aplikacji nie uwzględniają bowiem dodatkowych, indywidualnych cech właściwych dla poszczególnych Użytkowników.

§ 4. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji a profesjonalna opieka medyczna

 1. Serwis i Aplikacja są wyrobem medycznym przeznaczonym do wspomagania terapii poznawczo-behawioralnej stanowiącej metodę leczenia bezsenności. Serwis i Aplikacja wspomagają diagnozowanie, monitorowanie i łagodzenie skutków bezsenności. Serwis i Aplikacja nie są przeznaczone do samodzielnego leczenia, zapobiegania oraz kompensowania skutków urazów lub upośledzeń związanych ze snem. W celu uzyskania diagnozy dotyczącej bezsenności oraz jej leczenia i monitorowania, konieczne jest skontaktowanie się ze specjalistą medycznym (tj. lekarzem, psychologiem klinicznym bądź psychoterapeutą).
 2. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji nie zastępuje wizyty u specjalisty medycznego, tj. osoby posiadającej uprawnienia do diagnozowania bezsenności i jej leczenia. W celu uzyskania kompleksowej diagnozy oraz informacji dotyczących zdrowia Użytkownika konieczna jest konsultacja z odpowiednim specjalistą medycznym. Terapia prowadzona przez specjalistę medycznego pozostaje poza zakresem usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu, w związku z tym Usługodawca nie odpowiada za skuteczność i następstwa terapii prowadzonej przez specjalistę medycznego.
 3. Serwis i Aplikacja nie zawierają materiałów oraz wytycznych postępowania w zakresie chorób innych niż bezsenność (np. bezdech w trakcie snu, zespół niespokojnych nóg, zaburzeniami rytmu snu i czuwania).
 4. Wydruk lub zrzut ekranu z Dziennika snu może zostać przekazany przez Użytkownika specjalistom medycznym zajmującym się diagnozą i leczeniem problemów ze snem. Usługodawca zastrzega jednak, że informacje tam zawarte przedstawiają wyłącznie zapis własnych obserwacji Użytkownika, oraz nie stanowią kompleksowej diagnozy i leczenia problemów ze snem. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaleceniami specjalisty medycznego a ogólnymi wytycznymi udostępnianymi w ramach Serwisu lub Aplikacji, pierwszeństwo mają zawsze zalecenia specjalisty medycznego.

§ 5. Warunki korzystania ze Strony, Serwisu i Aplikacji

 1. Usługi świadczone na podstawie zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczone są bez opłat lub za opłatą, na następujących zasadach:
  1. Bez opłat świadczone są następujące usługi:
   1. Pobranie Aplikacji ze Sklepu Play lub App Store;
   2. Wyświetlanie zawartości Strony, Serwisu i Aplikacji;
   3. Założenie Konta i wypełnienie Testu;
   4. Usunięcie Konta (dotyczy tylko Serwisu);
   5. dostęp próbny do pełnej funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji.
  2. Odpłatny charakter mają wszystkie pozostałe usługi, świadczone po zakończeniu dostępu próbnego i wykupieniu odpowiedniego Pakietu w zakresie określonym w cenniku dostępnym na stronie: https://terapiabezsennosci.pl/cennik,
 2. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności dostępnych na Stronie i w Serwisie, rekomendowane jest łączne spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. korzystanie z komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego dostęp do Internetu, w tym smartfonu,
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
 3. Brak realizacji warunków technicznych wskazanych w § 5 ust. 2 lit. b Regulaminu nie oznacza braku możliwości korzystania ze Strony lub Serwisu przez Użytkownika. W tym wypadku Użytkownik może korzystać ze Strony lub Serwisu z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu.
 4. Użytkownik korzystający ze Strony lub Serwisu bez spełnienia wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b Regulaminu, ponosi dodatkowe ryzyko w zakresie nieprawidłowości działania poszczególnych funkcjonalności Aplikacji oraz braku możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
 5. Brak działania poszczególnych funkcjonalności Strony lub Serwisu w warunkach wskazanych w § 5 ust. 2 lit. b Regulaminu nie stanowi o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 6. W celu pobrania oraz pełnego korzystania z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. urządzenie mobilne (smartfon) z systemem Android (Marshmallow, wersja 6.0 i nowsze) lub iOS (wersja 12.4 i nowsze), połączone z Internetem;
  2. aktywne konto w serwisie Sklep Play lub App Store.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie Strony, Serwisu lub Aplikacji do jakichkolwiek czynności niezgodnych z prawem, w szczególności zakazane jest udostępnianie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Korzystanie ze Strony, Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że jest on osobą pełnoletnią korzystającą z nich w sposób zgodny z Regulaminem, w szczególności osobą działającą w celach niekomercyjnych.

§ 6 Warunki zawierania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu lub Aplikacji jest zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które następuje poprzez rejestrację Konta Użytkownika na Stronie.
 2. W celu zarejestrowania Konta Użytkownika:
  1. Użytkownik wypełnia Test.
  2. Użytkownik podaje następujące informacje: imię lub nick, płeć, adres e-mail Użytkownika oraz ustanawia hasło do Konta. Użytkownik dokonując rejestracji Konta potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz będą aktualizowane stosownie do potrzeby.
  3. Użytkownik potwierdza ukończenie 18 roku życia oraz dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności. Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić dodatkowe dobrowolne zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
  4. Użytkownik wybiera przycisk „Zarejestruj się”.
  5. Użytkownik otrzymuje na podany w trakcie rejestracji adres e-mail wiadomość umożliwiającą potwierdzenie danych wskazanych w trakcie rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie:
  1. w zakresie usługi wyświetlania zawartości Strony – z momentem wejścia na Stronę;
  2. w zakresie rejestracji Konta – z momentem potwierdzenia prawdziwości danych w sposób wskazany w §6 ust. 2 pkt 5 Regulaminu;
  3. w zakresie korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji – z momentem uzyskania dostępu do wersji próbnej, a następnie z momentem każdorazowego wykupienia Pakietu dostępu.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a w przypadku usług dotyczących Pakietu – na czas oznaczony wskazany w wybranym Pakiecie
 5. Po pierwszym zalogowaniu do Serwisu lub Aplikacji, Użytkownik otrzymuje do nich bezpłatny dostęp próbny.
 6. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu lub Aplikacji:
  1. w sposób niekomercyjny (tj. wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika),
  2. samodzielne (tj. nie udostępniając dostępu do Konta osobom trzecim),
  3. w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§ 7. Składanie zamówienia Pakietu

 1. Zamówienia mogą być składane tylko przez Użytkowników posiadających Konto. 
 2. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy.
 3. Złożenie Zamówienia wymaga podania następujących danych:
  1. Imię i Nazwisko zamawiającego;
  2. Kod promocyjny, jeśli zamawiający go posiada;
  3. Określenie wybranego Pakietu;
  4. Metoda płatności.
 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Serwisu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia na przypisany do Konta adres e-mail.
 6. Oferta Użytkownika zostaje złożona z momentem naciśnięcia przycisku „Zapłać”.
 7. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca w terminie 7 dni nie potwierdzi przyjęcia zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Umowa nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Użytkownikowi.

§ 8. Cena i metody płatności

 1. Ceny zamieszczane w Serwisie i Aplikacji zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich. 
 2. Dostawa jest bezpłatna i następuje automatycznie poprzez aktywację wybranego Pakietu na Koncie Użytkownika, z którego złożono Zamówienie.
 3. Użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności za Zamówienie spośród następujących:
  1. Płatność kartą;
  2. Płatność BLIK;
  3. Płatność przelewem 

Płatność jest realizowana za pośrednictwem bramki płatności iMoje obsługiwanej przez Dostawcę Usług Płatniczych.

§ 9. Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są automatycznie, 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Usługodawcy. 
 2. Dostęp do wybranego Pakietu aktywowany jest niezwłocznie dokonaniu płatności i przyjęciu jej w systemie Dostawcy Usług Płatniczych. Po dokonaniu płatności Użytkownik zostaje przekierowany do Serwisu lub Aplikacji i uzyskuje dostęp do wybranego Pakietu.
 3. W przypadku opóźnienia w zliczaniu płatności przez Dostawcę Usług Płatniczych Użytkownik o aktywacji Pakietu zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, wysyłaną każdorazowo z chwilą aktywacji Pakietu.
 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć zamówione usługi bez wad w ich funkcjonowaniu.

§ 10. Brak konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy

 1. Umożliwienie korzystania z Pakietu w Serwisie i Aplikacji odbywa się z momentem aktywacji Pakietu, a więc niezwłocznie z momentem złożenia i opłacenia Zamówienia przez Użytkownika. 
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 t.j.) Użytkownik będący konsumentem, w tym także użytkownik będący quasi – konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku dostarczania treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, za wyraźną zgodą konsumenta lub quasi – konsumenta i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Zgoda taka jest odbierana każdorazowo od konsumenta lub quasi – konsumenta na etapie składania zamówienia.

§ 11. Warunki zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje wraz z upływem terminu, na jaki Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną została zawarta, to znaczy:
  1. w przypadku usługi wyświetlania zawartości Strony – z momentem jej opuszczenia;
  2. w przypadku usługi rejestracji Konta i powiązanych z kontem funkcji – z momentem usunięcia Konta;
  3. w przypadku pozostałych usług – z momentem zakończenia okresu próbnego lub okresu trwania wykupionego Pakietu (zakończenie okresu subskrypcji), przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo do przedłużenia dotychczasowej Umowy poprzez wybór nowego Pakietu oraz uiszczenie opłaty określonej w wybranym Pakiecie. 
 2. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Usługodawcę o zbliżającym się upływie terminu, na jaki zawarta została Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (upływ terminu wskazanego w wybranym Pakiecie).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jedynie w zakresie świadczenia usługi dostępu do Konta, bez wykupionego, aktywnego Pakietu.
 4. W celu realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa poprzednim zdaniu, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o woli odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mailowo na adres pomoc@terapiabezsennosci.pl lub na adres siedziby Usługodawcy. Rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail, który został użyty przez Użytkownika w czasie rejestracji. Użytkownik może ponadto skorzystać ze wzoru odstąpienia wskazanego w Załączniku nr 2 do Regulaminu W przypadku odstąpienia za pośrednictwem wiadomości e-mail w tytule wiadomości wskazać należy „Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną”, zaś w treści uwzględnić imię lub nick Użytkownika.
 5. W przypadku, o którym mowa w §16 ust. 6 Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Realizacja Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przebiega w tym przypadku w oparciu o postanowienia dotychczasowego Regulaminu. Postanowienia §12 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§12. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku z działaniem Strony, Serwisu lub Aplikacji.
 2. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej kontakt@terapiabezsennosci.pl lub na adres siedziby Usługodawcy: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:
  1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz nawiązanie z nim kontaktu: imię lub nick Użytkownika,
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących ich podstawą wraz z datą ich zaistnienia;
  3. określenie oczekiwań Użytkownika względem Usługodawcy, w szczególności wskazanie pożądanych działań ze strony Usługodawcy.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą mailową, rekomendowane jest korzystanie z adresu e-mail, który został użyty przez Użytkownika w czasie rejestracji Konta. W przypadku braku dostępu do adresu e-mail użytego w czasie rejestracji, Użytkownik w treści reklamacji wskazuje dodatkowo adres e-mail podany podczas rejestracji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Usługodawcę uwzględniane.

§13. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych (w tym danych podanych w czasie rejestracji Użytkownika),
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy naruszenie praw osób trzecich wynika z nieprawidłowości po stronie Usługodawcy;
  3. szkody spowodowane w związku z przejęciem przez osoby trzecie hasła lub loginu Użytkownika, na skutek nie dochowania należytej staranności w zakresie zabezpieczenia dostępu do hasła i loginu przez Użytkownika; 
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub Aplikacji lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec oraz w związku z czynnościami konserwacyjnymi Serwisu lub Aplikacji, o których Użytkownik został poinformowany;
  5. szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 2. Treści udostępniane w ramach Serwisu lub Aplikacji stanowią ogólne zalecenia dotyczące zasad zdrowego trybu życia oraz prawidłowej higieny snu, stąd ryzyko, że mogą one mieć negatywny wpływ na Użytkownika jest niewielkie. Użytkownik powinien zachować ostrożność przy używaniu Serwisu lub Aplikacji w sytuacji, w której:
  1. Użytkownik cierpi na inne niż bezsenność zaburzenia snu (np. zaburzenia rytmu snu i czuwania, zespół bezdechów w trakcie snu, somnambulizm). W takich przypadkach stosowanie technik omawianych w Serwisie lub Aplikacji (przeznaczonych dla osób z bezsennością) nie będzie skuteczne i może wręcz nasilać objawy.
  2. Użytkownik rezygnuje z wizyty/konsultacji u specjalisty na rzecz korzystania wyłącznie z Serwisu lub Aplikacji. Serwis i Aplikacja nie są przeznaczone do samodzielnego diagnozowania oraz nie uwzględniają indywidualnych okoliczności związanych z Użytkownikiem. Informacje zawarte w Serwisie i Aplikacji mają charakter wyłącznie wspomagający diagnozowanie, monitorowanie i łagodzenie skutków bezsenności, nigdy nie powinny przyczyniać się do zrezygnowania przez Użytkownika z wizyty u specjalisty albo do zwlekania z szukaniem profesjonalnej pomocy.
  3. Użytkownik cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. W takich przypadkach, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania metody ograniczenia pór snu (omawianej w Serwisie i Aplikacji). W tego rodzaju przypadkach konieczna jest konsultacja u specjalisty, gdyż u takich osób zbytnie skrócenie pór snu zwiększa ryzyko wystąpienia epizodu manii/hipomanii.
  4. Występuje nasilona senność w ciągu dnia w wyniku wprowadzenia metody ograniczenia pór snu (omawianej w Serwisie i Aplikacji). Wprowadzenie metody może wiązać się z większą sennością w ciągu dnia, co może prowadzić do gorszej koncentracji uwagi i zwiększonego ryzyka błędów czy wypadków. Sugerowana pora snu nie uwzględnia okoliczności indywidualnych charakterystycznych dla danego Użytkownika oraz stanowi wyłącznie ogólną wytyczną. W przypadku zaobserwowania przez Użytkownika nasilonej senności w ciągu dnia, Użytkownikowi zalecana jest konsultacja ze specjalistą w celu ustalenia odpowiednich pór snu.
  5. Stan zdrowia Użytkownika nie pozwala na wstawanie w nocy z łóżka. Jedna z technik omawianych w ramach Serwisu i Aplikacji przewiduje wstawanie w nocy z łóżka, w przypadku trudności w zaśnięciu. Osoby starsze, mające trudności z poruszaniem się, czy przyjmujące leki wpływające na zaburzenia świadomości w nocy, wstając w nocy z łóżka mogą być bardziej narażone na upadki czy urazy.
  6. Użytkownik cierpi na inne poważne choroby. Serwis i Aplikacja nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia oraz łagodzenia objawów choroby. W celu weryfikacji czy wdrożenia metod omawianych w ramach Serwisu i Aplikacji są dla Użytkownika optymalne ze względu na stan zdrowia Użytkownika, konieczny jest kontakt ze specjalistą.
  7. Użytkownik Serwisu lub Aplikacji jest w ciąży. Większość technik omawianych w Serwisie i Aplikacji jest zalecana także dla kobiet w ciąży, które cierpią na bezsenność. Przed wdrożeniem metod omawianych w ramach Serwisu i Aplikacji, zalecana jest konsultacja ze specjalistą co do optymalności poszczególnych metod ze względu na ciążę Użytkowniczki.
 3. W przypadku korzystania z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika w warunkach wskazanych w §13 ust 2 Regulaminu niezależnie od zastrzeżeń Usługodawcy, Usługodawca nie odpowiada za szkody majątkowe powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji przez Użytkownika.
 4. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami lub quasi – konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 14.Własność intelektualna

 1. Usługi Serwisu są świadczone w modelu SaaS.
 2. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na czas obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na korzystanie z utworów Usługodawcy będących elementami interfejsu użytkownika Strony lub Serwisu lub materiałów lub innych treści zawartych na Stronie lub w Serwisie bez prawa do udzielania dalszych licencji dla celów niekomercyjnych w zakresie własnego użytku osobistego na następujących polach eksploatacji:
  1. wyświetlanie z wykorzystaniem komputera, urządzenia mobilnego (w tym telefonów komórkowych) lub innych urządzeń elektronicznych;
  2. utrwalania materiałów techniką cyfrową i drukarską i przekazywania materiałów do specjalistów medycznych w zakresie wskazanym w §4 ust. 4 Regulaminu.
 3. Wszelkie treści (oprogramowanie, bazy danych, opracowanie grafiki, logotypy, teksty, filmy, narzędzia, nagrania audio, logo, wydruki, rozwiązania) zawarte w Serwisie , jego poszczególne elementy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) oraz przepisami ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134).
 4. Jakiekolwiek powielanie treści wskazanych w §13 ust. 3 Regulaminu (udostępnianie ich osobom trzecim, w mediach, publikowanie, nagrywanie, kopiowanie etc.) wymaga pisemnej zgody Usługodawcy, z zastrzeżeniem §13 ust. 2 pkt b Regulaminu.
 5. Usługodawca nie udostępnia Użytkownikowi kodu oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia Usług oraz kodu źródłowego Aplikacji.

§ 15. Blokada

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. wysłania Użytkownikowi ostrzeżenia drogą mailową;
  2. czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika;
  3. wystąpienia z roszczeniami prawnymi wobec Użytkownika.
 2. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, a także w przypadku gdy korzystanie z Serwisu lub Aplikacji następuje przez osobę nieuprawnioną, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym oraz usunięcia Konta Użytkownika.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji jak również prawo do czasowego zawieszenia ich działania w związku z prowadzonymi czynnościami konserwacyjnymi Serwisu lub Aplikacji.
 2. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji Użytkownik może zgłaszać drogą mailową na adres kontakt@terapiabezsennosci.pl.
 4. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Serwisu lub Aplikacji, według cennika operatora świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne.
 5. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu oraz funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji,
  2. zmiany związanej z zakresem poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji,
  3. zmiany w zakresie wymagań technicznych.
 6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu na co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze skutkiem na dzień przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim wypadku Usługodawca zwróci Użytkownikowi poniesione przez niego Opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu.
 7. Komunikat o zmianach Regulaminu udostępniany będzie przy zalogowaniu Użytkownika do Serwisu lub Aplikacji. Dalsze korzystanie z Serwisu lub Aplikacji oznacza akceptację zmiany Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób określony w §11 ust. 5 Regulaminu.
 8. W ramach Strony, Serwisu i Aplikacji Usługodawca przetwarza Dane osobowe Użytkownika. Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkownika wskazane zostały w Polityce Prywatności. Zmiana Załącznika 1 – pakiety cenowe nie stanowi zmiany Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, związane z Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd właściwy określony według przepisów obowiązującego prawa.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w języku polskim.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. i dotyczy Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych od dnia jego wejścia w życie.

 

Załączniki

Załącznik 1 – pakiety cenowe